Browse Title Index

Issue Title File
Vol 3, No 1 (2006) KOMP'YuTERNOE TESTIROVANIE KAK FAKTOR POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI UChEBNOGO PROTsESSA PRI IZUChENII KURSA «INFORMATIZATsIYa UPRAVLENIYa UChEBNYM PROTsESSOM» PDF
(Rus)
Gorbatov S.V.
Vol 4, No 2 (2007) KOMPETENTNOSTNAYa FUNKTsIONAL'NO ORIENTIROVANNAYa PROFESSIONAL'NAYa PODGOTOVKA INZhENEROV V SISTEME DVUKhUROVNEVOGO VYSShEGO OBRAZOVANIYa PDF
(Rus)
Mikhel'kevich V.N., Nikiforova S.V.
Vol 4, No 2 (2007) KOMPETENTNOSTNAYa MODEL' PODGOTOVKI SPETsIALISTA PO EKSPLUATATsII I OBSLUZhIVANIYu AVTOTRANSPORTNYKh I TEKhNOLOGIChESKIKh MAShIN I OBORUDOVANIYa PDF
(Rus)
Andryukhina T.N.
Vol 6, No 2 (2009) Kompetentnostnaya model' podgotovki spetsialistov PDF
(Rus)
Andryukhina T.N.
Vol 5, No 1 (2008) KOMPETENTNOSTNAYa TEKhNOLOGIYa EKOLOGIChESKOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV SFERY OBShchESTVENNOGO PITANIYa PDF
(Rus)
Gureeva E.G.
Vol 6, No 1 (2009) KOMPETENTNOSTNYY PODKhOD K PROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKE OFITsEROV ZAPASA AVTOMOBIL'NYKh VOYSK V TEKhNIChESKIKh VUZAKh PDF
(Rus)
Afanas'ev A.K.
Vol 7, No 3 (2010) kompetentnostnyy podkhod kak metodologicheskaya osnova proektirovaniya strukturnoy modeli podsistemy gotovnosti adaptatsionnogo psikhofizicheskogo potentsiala studentov PDF
(Rus)
Petrov S.A.
Vol 4, No 2 (2007) KOMPETENTNOSTNYY PODKhOD V EKOLOGIChESKOM OBRAZOVANII SPETsIALISTOV SFERY OBShchESTVENNOGO PITANIYa PDF
(Rus)
Gureeva E.G.
Vol 4, No 1 (2007) KOMPONENTNOE MODELIROVANIE MEZhLIChNOSTNOGO I ChELOVEKO-MAShINNOGO DIALOGA V UChEBNOM PROTsESSE PDF
(Rus)
D'yakonov G.N., Kozyrskaya L.A., Udal'tsova E.G.
Vol 3, No 2 (2006) Konfaynment-modelirovanie protsessov podgotovki konkurentosposobnogo spetsialista PDF
(Rus)
Chernova Y.K., Syrotyuk S.D.
Vol 3, No 2 (2006) Konkurentosposobnost' menedzherov turistichesko-gostinichnogo servisa: sushchnost', struktura i puti formirovaniya PDF
(Rus)
Zhuranova N.A.
Vol 7, No 6 (2010) KONTsEPTsIYa OBUChENIYa DISTsIPLINE «BEZOPASNOST' ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI» V PROFESSIONAL'NOM TEKhNIChESKOM OBRAZOVANII PDF
(Rus)
Sorokina L.V.
Vol 7, No 6 (2010) KONTsEPTsIYa POVYShENIYa PEDAGOGIChESKOY KVALIFIKATsII PREPODAVATELYa PEDVUZA V USLOVIYaKh KAFEDRAL'NOGO METODIChESKOGO SEMINARA PDF
(Rus)
Anis'kin V.N.
Vol 3, No 2 (2006) KONTsEPTUAL'NYE OSNOVY OBUChENIYa OBShchENIYu SOVREMENNOY MOLODEZhI PDF
(Rus)
Drokina S.V., Sapanyuk I.A.
Vol 7, No 6 (2010) KONTsEPTUAL'NYE OSNOVY PROEKTIROVANIYa UChEBNIKA DLYa PROFESSIONAL'NOY VYSShEY ShKOLY PDF
(Rus)
Ryabinov A.V., Ryabinova E.N.
Vol 5, No 1 (2008) KUL'TURA I OBUChENIE INOSTRANNOMU YaZYKU DLYa SPETsIAL'NYKh TsELEY: VKLAD PROEKTA TEMPUS-FLERTUV V OSUShchESTVLENIE PRINTsIPOV BOLONSKOGO PROTsESSA PDF
(Rus)
Kruzhkova C.I.
Vol 5, No 2 (2008) KUL'TUROLOGIChESKIY PODKhOD V TEORII I PRAKTIKE PROFESSIONAL'NOGO OBRAZOVANIYa PDF
(Rus)
Kurina V.A.
Vol 10, No 1 (2013) LANGUAGE PORTFOLIO AS A MEANS OF STUDENTS MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN THE POWER INDUSTRY AND ELECTRICAL EQUIPMENT DIRECTIONS PDF
(Rus)
Shustova J.V.
Vol 18, No 4 (2021) Leadership lessons for engineers PDF
(Rus)
Tuktamyshova A.M., Gabdrakhmanova G.R., Gilmutdinov A.K.
Vol 8, No 2 (2011) Learning the level of motivation in a foreign languageteaching process of students of nonlanguage specialities PDF
(Rus)
Moeseyenko J.O.
Vol 11, No 1 (2014) LEGAL NURTURING: BASIC PRINCIPLES OF TREATMENT AND REALIZATION OF SEVERAL FORMS PDF
(Rus)
Bogdanova O.V.
Vol 7, No 3 (2010) LIChNOSTNO-ORIENTIROVANNYY PODKhOD V PODGOTOVKE SPETsIALISTOV V GUMANITARNYKh VUZAKh PDF
(Rus)
Berezina N.V., Kurina V.A.
Vol 19, No 4 (2022) Lifelong learning as a major trend in personnel training: theoretical and practical aspects PDF
(Rus)
Kalmykova O.Y., Ryumina N.V., Parfenova S.N., Sukhankina N.V.
Vol 18, No 3 (2021) Life-long learning skills as a basis for individual learning style of university students PDF
(Rus)
Smagina I.L.
Vol 9, No 1 (2012) Linguistic personality as an object of psycholinguistics PDF
(Rus)
Dobrova V.V., Kochetkova N.S., Sysueva I.G.
Vol 5, No 2 (2008) LINGVO-INFORMATsIONNAYa KUL'TURA VYPUSKNIKA TEKhNIChESKOGO VUZA I EE FORMIROVANIE V PROTsESSE IZUChENIYa INOSTRANNOGO YaZYKA PDF
(Rus)
Fursina G.A.
Vol 11, No 1 (2014) MAIN INDICATORS OF COGNITIVE COMPETENCIES PDF
(Rus)
Gilev A.A.
Vol 17, No 1 (2020) Main qualities of test in language testing and assessment terminology systems in English, Russian and Spanish languages PDF
(Rus)
Bondareva E.V., Polshina Y.A., Sorokina V.A.
Vol 16, No 1 (2019) Management information system professional development of the student in the process of independent work PDF
(Rus)
Krasnyansky M.N., Popov A.I., Obukhov A.D., Karpushkin S.V.
Vol 17, No 3 (2020) Management of the educational process in the field of language education at the university PDF
(Rus)
Morozova A.L.
Vol 12, No 2 (2015) MATCHING OF UNIVERSITY FACULTY’S POSITIONS AND PROMOTION PRO-CEDURES IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD PDF
(Rus)
Isaeva T.E.
Vol 11, No 2 (2014) MATHEMATICAL MODELING AS A METHOD OF RESEARCH OF THE TACTICAL ACTIVITY OF ATHLETES-BASKETBALL PLAYERS PDF
(Rus)
Demidkina I.A., Lobanov A.A., Trofimov V.N.
Vol 13, No 2 (2016) Mathematical quest as the way of increase of motivation of students to studying to the higher mathematics PDF
(Rus)
Bulanova I.N.
Vol 11, No 1 (2014) MATH`S EDUCATION FUNDAMENTALISM AS AN IMPORTANT COMPONENT OF A PROFESSIONAL PREPARATION OF A BACHELOR OF ENGENEERING AND TECHNOLOGY PDF
(Rus)
Zayniev R.M.
Vol 10, No 1 (2013) MATRIX MODEL OF THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SELF-EDUCATION SKILLS PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Tarabrina T.B.
Vol 16, No 4 (2019) Means and methods of formation of organizational and managerial competence of a university teacher PDF
(Rus)
Solovova N.V., Sukhankina N.V.
Vol 15, No 3 (2018) Means of preparation of students of humanitarian universities PDF
(Rus)
Кurina V.A., Kurulenko E.A., Golubkov S.A.
Vol 18, No 4 (2021) Mechanisms of interaction between employers and vocational educational organizations in a situation of uncertainty PDF
(Rus)
Fomitskaya G.N., Bazarova T.S.
Vol 6, No 2 (2009) MEKhANIZM FORMIROVANIYa MODELI STRATEGIChESKOGO NAUChNO-TEKhNIChESKOGO PARTNERSTVA MNOGOPROFIL'NOGO TEKhNIChESKOGO VUZA S PREDPRIYaTIYaMI PRIORITETNYKh OTRASLEY REGIONAL'NOY EKONOMIKI PDF
(Rus)
Kostyleva I.B., Chekotilo E.Y.
Vol 11, No 1 (2014) METACOGNITIVE STRATEGIES FORMATION IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE PDF
(Rus)
Belenkova Y.S.
Vol 15, No 1 (2018) Metadisciplinary strategy in students’ ecological competence forming PDF
(Rus)
Chekanushkina E.N., Ryabinova E.N.
Vol 18, No 3 (2021) Method of introducing difficult professional situations for the development of foreign language communicative competence PDF
(Rus)
Yukhmina E.A., Shlykova D.V.
Vol 11, No 3 (2014) METHOD OF STUDY OF THE LEVEL OF FORMATION OF THE TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS PDF
(Rus)
Karakozova N.Y.
Vol 11, No 4 (2014) METHODICAL MAINTENANCE OF VIRTUAL SIMULATOR SYSTEM FOR STUDENTS AND SPECIALISTS OF PIPELINE TRANSPORT PDF
(Rus)
Bagdasarova Y.A., Shaburo I.S., Tyan V.K., Аfinogentov A.А.
Vol 15, No 1 (2018) Methodical support of process of formation of professional communicative competence of cadets of universities of the federal penal service in the study course "communication in professional activity of the penal officers" PDF
(Rus)
Nikitina T.V.
Vol 10, No 2 (2013) METHODOLOGICAL AND ORGANIZING PRINCIPLES OF JOINING THE UNIVERSITY AND ENTERPRISE TO PROVIDE THE EMPLOYMENT OF THE GRADUATES PDF
(Rus)
Nikiforova S.V.
Vol 9, No 2 (2012) METHODOLOGICAL APPROACHES TO DESIGNING THE SYSTEM MODEL OF SOCIAL AND PROFESSIONAL ORIENTATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL STUDENTS PDF
(Rus)
Pudovkina N.V., Kustov Y.A.
Vol 18, No 1 (2021) Methodological aspects of the application of audio-visual tools for learning a foreign language and translation at the university PDF
(Rus)
Popova N.V., Stepanova M.M., Kuzmina A.V.
Vol 14, No 3 (2017) Methodological reference-points of training to innovative engineering activity of automobile transport profile PDF
(Rus)
Bukalova G.V.
Vol 15, No 3 (2018) Methodological tools of assessing the formation of linguodidactic (special) competence in the conditions of transition to the 3++ FSES HE PDF
(Rus)
Milovanova L.A., Karavaeva A.S.
Vol 16, No 1 (2019) Methodology for developing curriculum for the graduate programs in the digital environment PDF
(Rus)
Buntova E.V.
Vol 9, No 2 (2012) METHODOLOGY OF A GRADUATE STUDENT PROFESSIONAL TRAINING FOR THE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ECONOMY PDF
(Rus)
Melnik N.M.
Vol 10, No 2 (2013) METHODOLOGY OF DESIGNING OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY IN VOCATIONAL TRAINING (THE AXIOMATIC APPROACH) PDF
(Rus)
Davidov O.V.
Vol 16, No 2 (2019) Methodology of special competences formation of the teacher of a foreign language under the conditions of inclusive education PDF
(Rus)
Gridneva N.A., Oparina K.S.
Vol 12, No 1 (2015) METHODS AND TECHNIQUES OF SOCIAL REHABILITATION OF COMBAT VETERANS PDF
(Rus)
Klyachkina N.L.
Vol 9, No 2 (2012) METHODS OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TECHNICAL STUDENTS PDF
(Rus)
Ovchinnikova L.P., Mikhelkevich V.N.
Vol 8, No 2 (2011) Methods of evaluation of effectiveness of the corporate functionally-oriented vocational training of personnel PDF
(Rus)
Kravtsov P.G.
Vol 13, No 3 (2016) Methods of foreign language formation of professionally-oriented students communicative competence in a technical university (on the basis of the english language) PDF
(Rus)
Mitrofanova E.A.
Vol 11, No 2 (2014) METHODS OF OVERCOMING OBSTACLES TO THE CREATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE STUDENTS OF UNDERGRADUATE STUDIES IN THE DIRECTION «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS» PDF
(Rus)
Mihelkevich V.N., Kornaukhova M.P.
Vol 3, No 2 (2006) METODIChESKIE ASPEKTY POSTROENIYa MATEMATIChESKOGO OBRAZOVANIYa INZhENERA-ELEKTRIKA PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Stel'makh Y.G.
Vol 5, No 1 (2008) METODIChESKIE VOPROSY DISTANTsIONNOGO OBUChENIYa PDF
(Rus)
Danilyuk I.A., Kireev K.V., Myakishev V.M.
Vol 6, No 2 (2009) metodika Ispol'zovaniya grafov pri obuchenii studentov elektrotekhnicheskikh spetsial'nostey materialovedeniyu i tekhnologii konstruktsionnykh materialov PDF
(Rus)
Shishkova L.I.
Vol 4, No 2 (2007) METODOLOGIChESKIE PRINTsIPY I PRIEMY NAGLYaDNO-MODEL'NOGO OBUChENIYa STUDENTOV VYSShEY MATEMATIKE PDF
(Rus)
Afanas'eva S.G., Mikhel'kevich V.N.
Vol 7, No 6 (2010) METODY I SREDSTVA IZMERENIYa UROVNEY SFORMIROVANNOSTI FUNKTsIONAL'NO-PROFESSIONAL'NYKh KOMPETENTsIY U VYPUSKNIKOV TEKhNIChESKIKh VUZOV PDF
(Rus)
Mikhel'kevich V.N., Kravtsov P.G.
Vol 7, No 3 (2010) MEZhDUNARODNAYa DEYaTEL'NOST' TEKhNIChESKOGO UNIVERSITETA KAK RESURS INNOVATsIONNOGO RAZVITIYa PDF
(Rus)
Kuznetsova I.G.
Vol 6, No 2 (2009) MEZhDUNARODNYE SVYaZI V RAZVITII OBRAZOVATEL'NOGO I NAUChNO-TEKhNOLOGIChESKOGO POTENTsIALA TEKhNIChESKOGO UNIVERSITETA PDF
(Rus)
Kuznetsova I.G., Yakubovich E.A.
Vol 16, No 3 (2019) Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University PDF
(Rus)
Myalkina E.V.
Vol 4, No 1 (2007) Mnogourovnevaya sistema kontrolya znaniy studentov po kursu «Vysshaya matematika» PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Strelkova N.N.
Vol 17, No 4 (2020) Mobbing process as a psychosocial risk factor in educational groups PDF
(Rus)
Chaika V.N., Mashtakov V.A., Matorina O.S., Streltsov O.V., Meretukova O.G.
Vol 9, No 1 (2012) Model of a technical specialist possessing socialand ecological competence PDF
(Rus)
Сhekanushkina E.N.
Vol 8, No 1 (2011) MODEL OF FORMATION OF READINESS FOR SELF-STUDY OF DISTANCE EDUCATION STUDENTS PDF
(Rus)
Gorshenina M.V., Firsova E.Y.
Vol 15, No 4 (2018) Model of monitoring the quality of work of the university teacher PDF
(Rus)
Fadeeva О.V.
Vol 12, No 1 (2015) Modeling of Continuous environmentAL education: a foreign experience analysis PDF
(Rus)
Murtazina L.G., Gaisin I.T.
Vol 15, No 1 (2018) Modeling of psychological and pedagogical program of prevention of extremist tendencies of youth PDF
(Rus)
Sharapov A.V.
Vol 3, No 1 (2006) MODELIROVANIE VIRTUAL'NOY OBRAZOVATEL'NOY SREDY PDF
(Rus)
Lubkov R.A.
Vol 10, No 2 (2013) MODELS, ALGORITHMS, AND SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE TEACHING LOAD CALCULATION PDF
(Rus)
Tulupov P.V., Hrisanov N.N.
Vol 12, No 3 (2015) MODELS OF MULTICULTURAL PREPARATION BACHELORS (EXPERTS) IN THE CONDITIONS OF HOLISTICHNY INFORMATION AND EDUCATION SPACEINFORMATION AND EDUCATION SPACE PDF
(Rus)
Aniskin V.N., Bogoslovsky V.I., Zhukova T.A.
Vol 9, No 2 (2012) MODERN APPROACHES TO QUALITY EXPERTISE OF HIGHER EDUCATION PDF
(Rus)
Denisova O.P.
Vol 15, No 1 (2018) Modern educator`s information culture as readiness formation factor to application of innovative technologies PDF
(Rus)
Diri M.I.
Vol 11, No 2 (2014) MODERN TECHNOLOGIES OF MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE ENGINEERS PDF
(Rus)
Kochetova T.N.
Vol 7, No 3 (2010) MODUL'NO-KOMPETENTNOSTNYY PODKhOD K PSIKhOLOGO-PEDAGOGIChESKOY PODGOTOVKE STUDENTOV TEKhNIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY PDF
(Rus)
Ovchinnikova L.P.
Vol 5, No 1 (2008) MODUL'NYE PROGRAMMY KAK SREDSTVO REALIZATsII KOMPETENTNOSTNOGO PODKhODA K PROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKE SPETsIALISTOV PDF
(Rus)
Bagdasarova Y.A.
Vol 5, No 1 (2008) MODUL'NYY PODKhOD K FORMIROVANIYu PREDMETNYKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV NEFTETEKhNOLOGIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY PDF
(Rus)
Dubas E.V.
Vol 17, No 2 (2020) Module to scaffold the process of filling grant documents in English PDF
(Rus)
Swartz C., Valeeva E.E.
Vol 11, No 4 (2014) MORPHOLOGICAL MODEL OF THE APPLICATION DOMAIN OF THE CAD EDUCATION PDF
(Rus)
Cherepashkov A.А.
Vol 11, No 2 (2014) MOTIVATION TO HISTORY STUDY AND MEANS OF ITS REALIZATION IN TECHNICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Tatarenkova N.A.
Vol 9, No 2 (2012) MOTIVATIONAL DESIGN OF EDUCATIONAL PROCESS PDF
(Rus)
Sykhinin V.P., Gorshenina M.V.
Vol 10, No 1 (2013) MULTI-LEVEL LANGUAGE TRAINING OF PILOTS WITHIN THE SYSTEM OF ADVANCED PROFESSIONAL TRAINING PDF
(Rus)
Ovsyannikova M.N.
Vol 8, No 2 (2011) Multimedia educational methodical complex as means of increasing of learning efficiency PDF
(Rus)
Shimarov A.I.
Vol 13, No 3 (2016) Multimedia learning: advantages and disadvantages PDF
(Rus)
Banartseva A.V., Nechaeva A.A.
Vol 9, No 1 (2012) Multimedia textbook as a means of education in a high-tech educationalenvironment PDF
(Rus)
Studennikova N.K., Maslova N.P.
Vol 17, No 1 (2020) Musical abilities in professional activity of the specialist of the social and cultural sphere PDF
(Rus)
Kurina V.A., Lukasheva S.S.
Vol 7, No 3 (2010) NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKAYa RABOTA STUDENTOV - RESURSPOVYShENIYa KAChESTVA PODGOTOVKI SPETsIALISTOV DLYa VYSOKOTEKhNOLOGIChNYKh PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY PDF
(Rus)
Kostyleva I.B., Mikhel'kevich V.N., Starodubtseva E.
Vol 3, No 1 (2006) NAUChNYE ISSLEDOVANIYa V INZhENERNOY GRAFIKE PDF
(Rus)
Mavrin B.M.
Vol 3, No 2 (2006) nekorrektnye zadachi i ikh ispol'zovanie pri izuchenii fiziki PDF
(Rus)
Sidorov A.A.
Vol 16, No 3 (2019) Network wars, polylog and script convention in socially destructive online groups PDF
(Rus)
Bakshutova E.V.
Vol 10, No 1 (2013) NEW APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Rudina T.V.
Vol 15, No 2 (2018) New trends in teaching foreign languages PDF
(Rus)
Glukhov G.V., Yermakova Y.D., Kapustina L.V.
Vol 7, No 6 (2010) O PRINTsIPAKh ORGANIZATsII OBRAZOVATEL'NOGO SETEVOGO SOOBShchESTVA PDF
(Rus)
Cherkasov R.V.
Vol 4, No 1 (2007) OB UChEBNIKE FILOSOFII PDF
(Rus)
Trufanov S.N.
401 - 500 of 997 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies