INFORMATsIONNAYa OBRAZOVATEL'NAYa SREDA KAK EFFEKTIVNOE SREDSTVO POVYShENIYa KAChESTVA PROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKI STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Tsapenko V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies