INFORMATsIONNO-DIDAKTIChESKIY INSTRUMENTARIY FORMIROVANIYa U STUDENTOV TVORChESKOGO MYShLENIYa I PROFESSIONAL'NYKh NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKIKh KOMPETENTsIY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2009 Mikhel'kevich V.N., Kostyleva I.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies