Browse Title Index

Issue Title File
Vol 11, No 1 (2014) OBJECTIVE LAWS OF ORGANIZING PROJECT ACTIVITY. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROJECT SKI PDF
(Rus)
Elizarova E.A.
Vol 7, No 6 (2010) Obosnovanie neobkhodimosti razrabotki novykhinteraktivnykh innovatsionnykh sredstv podgotovki mobil'nykh spetsialistov v vuze PDF
(Rus)
Golovanova Y.V.
Vol 3, No 1 (2006) OB\"EKTY I METODY KVALIMETRIChESKOGO MONITORINGA V SISTEME FUNKTsIONAL'NO-ORIENTIROVANNOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV PDF
(Rus)
Kravtsov P.G.
Vol 4, No 2 (2007) OB\"EM MATEMATIZATsII UChEBNOY DISTsIPLINYKAK KhARAKTERISTIKA GLUBINY MEZhPREDMETNYKh SVYaZEY PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Stel'makh Y.G.
Vol 9, No 1 (2012) On significance of internet-based communicationin the adolesent age PDF
(Rus)
Lukina N.A.
Vol 16, No 4 (2019) On strategies of teaching a foreign language in the context of inclusive education PDF
(Rus)
Evstropova N.S., Rakova E.V.
Vol 15, No 4 (2018) On the intensifying of foreign language teaching to undergraduates of technical specialization PDF
(Rus)
Abitov R.N., Safin R.S., Korchagin E.A.
Vol 15, No 2 (2018) On the problems of modern engineers' training in the field of materials science: the methodological aspect PDF
(Rus)
Kosareva N.V., Kuznetsova E.V.
Vol 11, No 3 (2014) ON THE SUBJECT OF FORMINGANAES THETICCULTURE OF STUDENTS MAJORING IN NATURAL SCIENCES PDF
(Rus)
Kosharskaya E.V.
Vol 12, No 3 (2015) ONE OF THE WAYS OF PROCESSING AND ANALYSIS OF RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Gumennikova Y.V., Chernitsina R.N.
Vol 18, No 1 (2021) Online english learning: main problems and some ways to solve them PDF
(Eng)
Kuregyan A.L., Pertsevaya E.A.
Vol 14, No 1 (2017) Operability as an academic subject PDF
(Rus)
Abrosimov A.A.
Vol 12, No 3 (2015) OPTIMIZATION OF INVARIANT TRAINING OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION ON THE BASIS OF SYNERGETIC EFFECT HOLISTICHNY INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT PDF
(Rus)
Busygina A.L., Aniskin V.N.
Vol 7, No 6 (2010) OPYT PODGOTOVKI PREPODAVATELEY TEKhNIChESKIKh DISTsIPLIN MAShINOSTROITEL'NOGO PROFILYa PDF
(Rus)
Beylin A.B.
Vol 12, No 4 (2015) Organization of club sports and improving and sports work on the place of study, residence PDF
(Rus)
Shinkarenko O.V., Logunov D.V.
Vol 17, No 1 (2020) Organization of creative activities of students: aims, methodology, outcomes PDF
(Rus)
Trischenko D.A.
Vol 12, No 3 (2015) ORGANIZATION OF PROSPECTIVE TEACHER-MUSICIAN'S CREATIVE COMPETENCE: THE REFLEXIVE ASPECT PDF
(Rus)
Kolisheva T.A., Petsina I.A.
Vol 19, No 3 (2022) Organization of the educational discipline «Pedagogical rhetoric» in university PDF
(Rus)
Protsenko E.G.
Vol 18, No 2 (2021) Organizational and pedagogical conditions of formation of teacher’s professional image in the context of education standartization PDF
(Rus)
Sharueva E.V.
Vol 9, No 2 (2012) ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL EFFECTIVE TEACHERS PDF
(Rus)
Lysenko Y.N.
Vol 12, No 2 (2015) ORGANIZATIONAL-METHODICAL BASES OF THE FUNCTIONALLY-ORIENTED TRAINING OF SPECIALISTS IN THE STRUCTURE OF REGIONAL EDUCATIONAL CLUSTER PDF
(Rus)
Kravtsov P.G., Mikhelkevich V.N.
Vol 4, No 1 (2007) ORGANIZATsIONNO-METODIChESKIE OSNOVY INTEGRATsIIUNIVERSITETA S PROMYShLENNYMI PREDPRIYaTIYaMI PO TRUDOUSTROYSTVU VYPUSKNIKOV PDF
(Rus)
Nikiforova S.V., Mikhel'kevich V.N.
Vol 7, No 3 (2010) Organizatsionno-metodicheskoe obespechenie setevogo vzaimodeystviya obrazovatel'nykh uchrezhdeniy v usloviyakh profil'nogo obucheniya uchashchikhsya PDF
(Rus)
Il'mushkin G.M.
Vol 4, No 2 (2007) ORGANIZATsIYa I SODERZhANIE DOPOLNITEL'NOGO OBRAZOVANIYa V VUZE PDF
(Rus)
Mavrin B.M., Chumak N.F., Kolesova N.K.
Vol 6, No 1 (2009) ORGANIZATsIYa I UPRAVLENIE SAMOSTOYaTEL'NOY RABOTOY STUDENTOV V RAMKAKh FGOS VPO PDF
(Rus)
Solovova N.V., Kalmykova O.Y.
Vol 7, No 3 (2010) Organizatsiya obucheniya rabochikh kadrov po obsluzhivaniyu stanochnogo oborudovaniya predpriyatiy regiona PDF
(Rus)
Gasparova L.B.
Vol 6, No 1 (2009) ORGANIZATsIYa SAMOSTOYaTEL'NOY RABOTY STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV PRI IZUChENII INOSTRANNOGO YaZYKA V TsELYaKh FORMIROVANIYa LINGVO-INFORMATsIONNOY KUL'TURY PDF
(Rus)
Fursina G.A.
Vol 6, No 1 (2009) OSOBENNOSTI DUKhOVNO-NRAVSTVENNOGO VOSPITANIYa MOLODEZhI V VUZE PDF
(Rus)
Rudneva E.N., Kozlova E.A.
Vol 5, No 2 (2008) OSOBENNOSTI FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NOY KOMPETENTNOSTI STUDENTOV V PROTsESSE IZUChENIYa ELEKTROTEKhNIChESKIKh DISTsIPLIN V VUZE PDF
(Rus)
Filimonova O.V.
Vol 5, No 2 (2008) OSOBENNOSTI NAUChNO-TEKhNIChESKOGO TVORChESTVA V OBRAZOVATEL'NOY SREDE PDF
(Rus)
Mavrin B.M.
Vol 4, No 1 (2007) OSOBENNOSTI SEMANTIChESKIKh POLEY, FORMIRUEMYKh U STUDENTOV PRI IZUChENII KURSA OBShchEY FIZIKI PDF
(Rus)
Gilev A.A., Mikhel'kevich V.N.
Vol 6, No 2 (2009) OSOBENNOSTI SOZDANIYa ELEKTRONNYKh BAZ DANNYKh PO ELEKTROTEKhNIChESKIM DISTsIPLINAM PDF
(Rus)
Shimarov A.I.
Vol 7, No 6 (2010) OSOBENNOSTI VLIYaNIYa PSIKhIChESKIKh SOSTOYaNIY LIChNOSTI NA SOTsIAL'NUYu ADAPTATsIYu PDF
(Rus)
Dvoynikova E.Y.
Vol 8, No 1 (2011) PARAMETRICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TASKS SOLUTION PDF
(Rus)
Nesterenko V.M.
Vol 12, No 1 (2015) PECULIARITIES OF INTERACTIVE ACTIVITIES IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PDF
(Rus)
Ageyenko N.V., Rybkina A.A.
Vol 9, No 2 (2012) PECULIARITIES OF READINESS EXPRESSION FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF TECHNICAL STUDENTS PDF
(Rus)
Rudneva E.N.
Vol 14, No 4 (2017) Peculiarities of task-based method in teaching the professional English language PDF
(Rus)
Mironenko V.V.
Vol 11, No 3 (2014) PEDAGOGIC CONTROL AND ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF THE STUDENTS OF TRANSPORT UNIVERSITY IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Zemskov A.S., Zhukova E.I.
Vol 16, No 3 (2019) Pedagogical aspects of digital professional teaching skills development PDF
(Rus)
Levchenko V.V., Zharkikh E.V., Mironova O.A.
Vol 18, No 3 (2021) Pedagogical conditions for forming the project competence of future teachers in the university environment PDF
(Rus)
Muller O.Y.
Vol 18, No 1 (2021) Pedagogical conditions for the organization of work with vocationally oriented text in the process of teaching a foreign language PDF
(Rus)
Pushkareva I.A.
Vol 16, No 1 (2019) Pedagogical conditions of development of foreign language communicative competence of students PDF
(Rus)
Morozova A.L.
Vol 19, No 4 (2022) Pedagogical discourse and communication ethic in policultural virtual educational environment PDF
(Rus)
Rozhkov G.A., Taratuhina Y.V., Tsyganova L.A.
Vol 12, No 3 (2015) PEDAGOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIAONAL COMPETENCE OF EXPERTS PDF
(Rus)
Yustus G.V.
Vol 15, No 4 (2018) Pedagogical means of formation of healthy lifestyle of students PDF
(Rus)
Kretova I.G., Belyaeva O.V.
Vol 9, No 1 (2012) Pedagogical measuring tests as an instrument of students' knowledgeestimation and education quality control PDF
(Rus)
Kolomiytsev Y.N.
Vol 16, No 4 (2019) Pedagogical model of curator activity for formation of student civil position at higher educational institution PDF
(Rus)
Miroshina T.A.
Vol 19, No 3 (2022) Pedagogical monitoring of the moral culture of a preschool child PDF
(Rus)
Beznosova O.A., Allagulov A.M.
Vol 18, No 4 (2021) Pedagogical situations: interpretation difference PDF
(Eng)
Dobrova V.V.
Vol 12, No 3 (2015) PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS - THE FUTURE OF SPECIALISTS IN CUSTOMS PDF
(Rus)
Baikina N.V.
Vol 17, No 3 (2020) Pedagogical tolerance development in the process of teaching a foreign language PDF
(Rus)
Gridneva N.A., Doskovskaya M.S.
Vol 7, No 3 (2010) PEDAGOGIChESKAYa SISTEMA FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NYKh INZhENERNO-GRAFIChESKIKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV MAShINOSTROITEL'NOGO PROFILYa V PROTsESSE IKh OBUChENIYa KOMP'YuTERNOY GRAFIKE PDF
(Rus)
Puzankova A.B., Mikhel'kevich V.N.
Vol 5, No 2 (2008) PEDAGOGIChESKAYa TEKhNOLOGIYa FORMIROVANIYa SOTsAL'NO-LIChNOSTNOY KOMPETENTsII V PROTsESSE OBUChENIYa STUDENTOV GRAFIChESKIM DISTsIPLINAM PDF
(Rus)
Moskaleva T.S., Sevost'yanova O.M.
Vol 4, No 1 (2007) PEDAGOGIChESKAYa TEKhNOLOGIYa KOMPETENTNOSTNOGO OBUChENIYa FIZIKE STUDENTOV NEFTETEKhNOLOGIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY PDF
(Rus)
Dubas E.V.
Vol 6, No 1 (2009) Pedagogicheskie osnovy podgotovki effektivnogo spetsialista DLYa naukoemkikh proizvodstv i industrii nanosistem PDF
(Rus)
Mel'nik N.M., Nesterenko V.M.
Vol 3, No 2 (2006) Pedagogicheskoe testirovanie v kurse vysshey matematiki PDF
(Rus)
Dorofeev A.V.
Vol 14, No 3 (2017) Perculiarities of solving communication tasks in teaching foreign language for specific purposes PDF
(Rus)
Fedorova T.A.
Vol 15, No 4 (2018) Permanent education throughout life as the aim and result PDF
(Rus)
Elhova N.N., Krotov E.V., Rudakova R.B.
Vol 18, No 2 (2021) Personnel safe work training using the methods of pedagogical testing at the enterprises PDF
(Rus)
Krivova M.A.
Vol 15, No 4 (2018) Perspective models of developing educational activities of Sunday schools PDF
(Rus)
Sannikov M.A.
Vol 10, No 2 (2013) PHENOMENOLOGICAL MODEL OF ASSIMILATION OF A TRANING MATERIAL TAKING INTO ACCOUNT A LAG EFFECT OF THE PSYCHOLOGICAL-ACTIVITY PROCESSES PDF
(Rus)
Titov B.A., Ryabinova E.N.
Vol 3, No 1 (2006) PODGOTOVKA KONKURENTOSPOSOBNOGO SPETsIALISTA NAChAL'NOGO PROFESSIONAL'NOGO OBRAZOVANIYa PDF
(Rus)
Sukhinin V.P., Raetskaya O.V.
Vol 3, No 2 (2006) PODGOTOVKA PEDAGOGOV PROFESSIONAL'NOGO OBRAZOVANIYa s pozitsiy professiograficheskogo i kompetentnostnogo podkhodov PDF
(Rus)
Sukhinina V.V.
Vol 6, No 2 (2009) PODGOTOVKA PR-SPETsIALISTA K DEYaTEL'NOSTI V USLOVIYaKh DINAMIChNO MENYaYuShchEYSYa PROFESSIONAL'NOY SREDY PDF
(Rus)
Plekhanova T.M.
Vol 12, No 3 (2015) PORTFOLIO CONSIDERED AS A PROCESS ENHANCE COGNITION OF MATHEMATICS DISCIPLINES AT UNIVERSITY PDF
(Rus)
Klentak L.S.
Vol 18, No 4 (2021) Portrait of a contemporary teacher in a new digital reality PDF
(Rus)
Petrash E.A., Sidorova T.V.
Vol 12, No 2 (2015) POSSIBILITIES AND APPROACHES OF TEACHING OF HISTORY OF RUSSIA TO UNIVERSITY STUDENTS (THROUGH THE EXAMPLE OF HISTORICAL MATERIALS ON THE AGRARIAN QUESTION AND OF THE RUSSIAN SOCIAL DEMOCRACY) PDF
(Rus)
Folomeev S.N.
Vol 10, No 1 (2013) POSSIBILITIES OF CASE-STUDY ENGINEERING OF TECHNICAL OBJECTS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES PDF
(Rus)
Nikiforova S.V.
Vol 6, No 2 (2009) POSTROENIE TRAEKTORIY OBUChENIYa STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Titov B.A.
Vol 5, No 1 (2008) POVYShENIE KAChESTVA PODGOTOVKI ABITURIENTOV TEKhNIChESKOGO VUZA PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Okhtya N.V.
Vol 4, No 1 (2007) POVYShENIE KONKURENTOSPOSOBNOSTI MENEDZhERA NA OSNOVE DIVERSIFIKATsII OBRAZOVANIYa PDF
(Rus)
Pestrikova N.A.
Vol 7, No 3 (2010) POVYShENIE KVALIFIKATsII PEDAGOGOV SISTEMY DOShKOL'NOGO OBRAZOVANIYa NA OSNOVE GENDERNOGO PODKhODA PDF
(Rus)
Klimina L.V.
Vol 7, No 3 (2010) POVYShENIE OB\"EKTIVNOSTI OTsENKI ZNANIY SLUShATELEY PODGOTOVITEL'NYKh KURSOV SamGTU PDF
(Rus)
Okhtya N.V.
Vol 11, No 4 (2014) PRACTICE TESTS AS A CONDITION OF THE EFFICIENCY OF TRAINING STUDENTS FOR THE CENTRALIZED TESTING PDF
(Rus)
Peninа V.I., Afanasyeva O.Y.
Vol 12, No 1 (2015) PRACTICE-ORIENTED TRAINING AS THE BASIS OF MULTILEVEL FORMING OF THE PROFESSIONAL GRAPHIC COMPETENCES PDF
(Rus)
Ivashchenko V.I.
Vol 7, No 6 (2010) PREDASPIRANTSKAYa PODGOTOVKA STUDENTOV, MAGISTRANTOV, SPETsIALISTOV PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY I OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY PDF
(Rus)
Kostyleva I.B., Mikhel'kevich V.N.
Vol 9, No 2 (2012) PRESENTATION AS A FORM OF STUDENT WORK PDF
(Rus)
Pavlova I.N., Yevdokimov M.A.
Vol 16, No 2 (2019) Presentation as a way of translation skills developing PDF
(Rus)
Sejtkazy P.B., Kuregyan A.L., Pertsevaya E.A.
Vol 6, No 1 (2009) PRIMENENIE ADAPTIVNOY SISTEMY PERSONIFITsIROVANNOY PODGOTOVKI STUDENTOV V DISTANTsIONNOM OBRAZOVANII PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Titov B.A.
Vol 7, No 6 (2010) PRIMENENIE MODUL'NO-REYTINGOVOY SISTEMY OBUChENIYa DLYa PROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKI STUDENTOV PDF
(Rus)
Rakhimova Y.I.
Vol 4, No 1 (2007) PRIMENENIE MUL'TIMEDIA-PROEKTORA PRI IZUChENII KURSA VYSShEY MATEMATIKI PDF
(Rus)
Borodina S.A.
Vol 5, No 1 (2008) PRIMENENIE MUL'TIMEDIYNOGO METODIChESKOGO KOMPLEKSA V OBUChENII STUDENTOV GRAFIChESKIM DISTsIPLINAM PDF
(Rus)
Moskaleva T.S., Sevost'yanova O.M.
Vol 7, No 3 (2010) PRIMENENIE MUL'TIMEDIYNYKh UChEBNYKh POSOBIY DLYa AKTIVIZATsII POZNAVATEL'NOY DEYaTEL'NOSTI STUDENTOV PDF
(Rus)
Shimarov A.I.
Vol 15, No 1 (2018) Principles of designing virtual environments in the educational system and psychological features of their perception by students PDF
(Rus)
Nurtdinova L.R., Gureev M.V., Krutskaya S.V.
Vol 12, No 1 (2015) PRINCIPLES OF PROFESSIONAL SELECTION ON THE BASIS OF PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON PDF
(Rus)
Sorokina L.V.
Vol 14, No 4 (2017) Principles of teaching professionally-oriented foreign language in virtual reality PDF
(Rus)
Labzina P.G., Gureev M.V., Zhabin M.E., Novalov E.I.
Vol 3, No 1 (2006) PRINTsIPY POSTROENIYa RABOChEY PROGRAMMY S UChETOM ISPOL'ZOVANIYa MATEMATIChESKOGO PAKETA MATHCAD PDF
(Rus)
Mazurenko E.V., Evdokimov M.A.
Vol 12, No 4 (2015) Problem of psychological and psycholinguistic model validity PDF
(Rus)
Dobrova V.V.
Vol 13, No 1 (2016) Problem of psychological and psycholinguistic model validity PDF
(Rus)
Dobrova V.V.
Vol 6, No 2 (2009) PROBLEMA AVTONOMII V OBUChENII INOSTRANNOMU YaZYKU PDF
(Rus)
Kruzhkova S.I.
Vol 11, No 2 (2014) PROBLEMS AND PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION STANDARDS IN A TECHNICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Krasinskaya L.F.
Vol 9, No 1 (2012) Problems of economic and legal knowledge applicationin the training of economic experts PDF
(Rus)
Korosteleva L.А.
Vol 8, No 1 (2011) PROBLEMS OF FUTURE MANAGERS' ADAPTATION TO SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY PDF
(Rus)
Dotsenko I.G.
Vol 10, No 2 (2013) PROBLEMS OF JUVENILE PSYCHOLOGY OF INDIVIDUALS PERPETRATING CRIMESIN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY PDF
(Rus)
Klyachkina N.L.
Vol 11, No 4 (2014) Problems of studying Russian art culture of XVIII century in humanitarian universities PDF
(Rus)
Sigal I.M., Buranok O.M.
Vol 6, No 1 (2009) PROBLEMY AKTIVIZATsII TVORChESKOY DEYaTEL'NOSTI ASPIRANTOV PO SOZDANIYu OB\"EKTOV INTELLEKTUAL'NOY SOBSTVENNOSTI PDF
(Rus)
Mikhel'kevich V.N., Kostyleva I.B., Teryaeva M.M.
Vol 3, No 1 (2006) PROBLEMY FORMIROVANIYa GRAFIChESKOY KUL'TURY UChITELYa INFORMATIKI: AKTUAL'NOST' I PUTI REShENIYa PDF
(Rus)
Usova N.A.
Vol 5, No 2 (2008) PROBLEMY RAZRABOTKI I REALIZATsII INTEGRIROVANNOY SISTEMY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV «UNIVERSITET - RYNOK TRUDA» PDF
(Rus)
Bal'zannikov M.I., Lysov S.N.
Vol 4, No 2 (2007) PROBLEMY SOTsIAL'NO-DIDAKTIChESKOY ADAPTATsII STUDENTOV «PERVOGO PROFESSIONAL'NOGO POKOLENIYa» PDF
(Rus)
Kuznetsova I.G.
Vol 5, No 2 (2008) PROBLEMY, VOZNIKAYuShchIE V PROTsESSE FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NOY IDENTIChNOSTI PDF
(Rus)
Rudneva E.N.
501 - 600 of 997 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies