MEKhANIZM FORMIROVANIYa MODELI STRATEGIChESKOGO NAUChNO-TEKhNIChESKOGO PARTNERSTVA MNOGOPROFIL'NOGO TEKhNIChESKOGO VUZA S PREDPRIYaTIYaMI PRIORITETNYKh OTRASLEY REGIONAL'NOY EKONOMIKI - PDF (Russian)


Copyright (c) 2009 Kostyleva I.B., Chekotilo E.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies