ISPOL'ZOVANIE INTENSIVNYKh TEKhNOLOGIY OBUChENIYa V PROTsESSE PREPODAVANIYa PSIKhOLOGO-PEDAGOGIChESKIKh DISTsIPLIN V TEKhNIChESKOM VUZE - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Tarasova E.O.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies