KOMPETENTNOSTNAYa MODEL' PODGOTOVKI SPETsIALISTA PO EKSPLUATATsII I OBSLUZhIVANIYu AVTOTRANSPORTNYKh I TEKhNOLOGIChESKIKh MAShIN I OBORUDOVANIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2007 Andryukhina T.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies