KOMPETENTNOSTNAYa TEKhNOLOGIYa EKOLOGIChESKOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV SFERY OBShchESTVENNOGO PITANIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Gureeva E.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies