Browse Title Index

Issue Title File
Vol 19, No 2 (2022) Process of cadets’ economic culture development in higher military educational institutions PDF
(Rus)
Shcherbakova A.I.
Vol 5, No 1 (2008) PROEKTIROVANIE I REALIZATsIYa KOMPETENTNOSTNOY MODELIPROFESSIONAL'NOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV AVTOMOBIL'NOGO TRANSPORTA PDF
(Rus)
Andryukhina T.N.
Vol 6, No 1 (2009) PROEKTIROVANIE I REALIZATsIYa REYTINGOVOY SISTEMY OTsENKI I KONTROLYa ZNANIY STUDENTOV PDF
(Rus)
Volkova L.G., Okhtya N.V.
Vol 3, No 2 (2006) Proektirovanie i realizatsiya soderzhaniya i tekhnologii obucheniya KURSU VYSShEY MATEMATIKI DLYa STUDENTOV SPETsIAL'NOSTI «SVYaZI S OBShchESTVENNOST'Yu» PDF
(Rus)
Afanas'eva S.G., Mikhel'kevich V.N.
Vol 3, No 1 (2006) PROEKTIROVANIE INTEGRATIVNOY TEKhNOLOGII OBUChENIYa KURSANTOV YuRIDIChESKOGO VUZA DISTsIPLINE «SPETsIAL'NAYa TEKhNIKA» PDF
(Rus)
Popov I.V.
Vol 3, No 1 (2006) PROEKTIROVANIE KOMPETENTNOSTNOY MODELI MATEMATIChESKOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV PO SVYaZYaM S OBShchESTVENNOST'Yu KAK PEDAGOGIChESKAYa PROBLEMA PDF
(Rus)
Afanas'eva S.G., Mikhel'kevich V.N.
Vol 6, No 1 (2009) proektnaya deyatel'nost' kak tekhnologiya razvitiya klyuchevykh kompetentsiy budushchikh spetsialistov PDF
(Rus)
Tarasova E.O.
Vol 4, No 2 (2007) PROFESIONAL'NAYa IDENTIChNOST' - OSNOVA STANOVLENIYa PROFESSIONALA PDF
(Rus)
Rudneva E.N.
Vol 16, No 3 (2019) Professional communication skills training for students of faculty of Physical Education and Sports PDF
(Rus)
Levchenko A.V., Mayorova N.V.
Vol 10, No 1 (2013) PROFESSIONAL COMPETENCES OF MOTOR FORCES RESERVE OFFICERS: ALGORITHM BASIS, CONTENT, STRUCTURE PDF
(Rus)
Antonov G.M.
Vol 12, No 4 (2015) Professional ethical orientation of a student as future expert PDF
(Rus)
Shishkina O.U., Gorshkova L.A.
Vol 9, No 2 (2012) PROFESSIONAL GRAPHICS OF THE COMPETENCE APPROACH TO TEACHING PHYSICS PDF
(Rus)
Kyslyakova O.P.
Vol 11, No 3 (2014) PROFESSIONAL LINGUISTIC TRAINING OF STUDENTS OF ECONOMIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ON THE EXAMPLE OF THE TRANSLATORS’ TRAINING DEPARTMENT OF SSEU PDF
(Rus)
Ermakova J.D.
Vol 9, No 2 (2012) PROFESSIONAL ORIENTATION TASKS IN THE COURSE OF HIGHER MATHEMATICS AND THE USE OF APPLICATION PROGRAM PACKAGES FOR SOLVING THEM PDF
(Rus)
Filippenko O.V., Mazurenko E.V.
Vol 8, No 2 (2011) Professional training for future maths teachers in profile education PDF
(Rus)
Vokhmina J.V.
Vol 3, No 2 (2006) PROFESSIONAL'NAYa IDENTIChNOST' LIChNOSTI STUDENTA V PROTsESSE OBUChENIYa V VUZE PDF
(Rus)
Rudneva E.N., Gur'eva D.K., Nesterenko V.M.
Vol 7, No 3 (2010) PROFESSIONAL'NAYa POZITsIYa I DEYaTEL'NOST' PREPODAVATELYa VUZA: OSOBENNOSTI VZAIMOSVYaZI PDF
(Rus)
Anis'kin V.N.
Vol 6, No 1 (2009) PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYE KAChESTVA LIChNOSTI SPETsIALISTA: SUShchNOST', SODERZhANIE I METODIKA VYYaVLENIYa PDF
(Rus)
Nikiforova S.V.
Vol 7, No 6 (2010) PROFESSIONAL'NOE SOOBShchESTVO KAK FAKTOR FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NOY IDENTIChNOSTI STUDENTOV NA ETAPE PROFESSIONAL'NOY VUZOVSKOY PODGOTOVKI PDF
(Rus)
Rudneva E.N., Kostyanov V.V.
Vol 14, No 2 (2017) Professionally oriented approach to the study of the section "integral calculus" in the training of specialists of the economic profile PDF
(Rus)
Spiridonova N.V.
Vol 13, No 3 (2016) Professionally oriented aspect of studying the branch "linear algebra" in training economic profile specialists PDF
(Rus)
Pavlova I.N., Spiridonova N.V.
Vol 3, No 2 (2006) PROFIL'NOE OBUChENIE FIZIKE KAK PEDAGOGIChESKAYa PROBLEMA PDF
(Rus)
Saksonova L.P., Chumak N.F.
Vol 19, No 3 (2022) Prognostic model of socio-pedagogical assistance to employment of university graduates PDF
(Rus)
Pak L.G., Kameneva E.G., Kochemasova L.A., Sokolova Y.A.
Vol 7, No 3 (2010) PROGNOSTIChESKIY POTENTsIAL KAK USLOVIE USPEShNOY PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI BUDUShchEGO INZhENERA-ELEKTROENERGETIKA PDF
(Rus)
Stel'makh Y.G.
Vol 9, No 2 (2012) PROJECT ACTIVITY AS A CONDITION FOR DEVELOPMENT OF READINESS OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS FOR PROFESSIONAL MOBILITY PDF
(Rus)
Fadina A.G., Eremitskаyа I.A.
Vol 16, No 4 (2019) Project management: process approach PDF
(Rus)
Sedykh E.P.
Vol 18, No 2 (2021) Project portfolio management in an educational organization PDF
(Rus)
Zhurakovskaya V.M., Olicheva O.A.
Vol 10, No 2 (2013) PROJECT-BASED LEARNING AS AN ACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR TRAINING THE PROFESSIONAL ASPECT OF A FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Vlasova I.V.
Vol 12, No 1 (2015) PROJECTING OF THE INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS STUDYING INFORMATICS PDF
(Rus)
Umansky M.I.
Vol 19, No 2 (2022) Projective test of a treason psychological construct PDF
(Rus)
Yusupov I.M.
Vol 7, No 6 (2010) PSIKhOLOGIChESKOE ZDOROV'E ChELOVEKAI EGO VOZRASTNAYa DINAMIKA PDF
(Rus)
Matasova I.L.
Vol 12, No 4 (2015) Psycholinguistic and psychological features of ekphrasis PDF
(Rus)
Krutskaya S.V., Nurtdinova L.R.
Vol 8, No 2 (2011) Psycholinguistic approach to research on ability to studyforeign languages PDF
(Rus)
Dobrova V.V.
Vol 17, No 2 (2020) Psychological and pedagogical prevention of teachers ' emotional burnout PDF
(Rus)
Dolgopolova А.V., Manukhina A.M.
Vol 15, No 4 (2018) Psychological characteristics of strong-willed qualities of athletes of team and individual sports PDF
(Rus)
Anisimova J.N., Kameneva G.N., Prygin G.S.
Vol 11, No 2 (2014) PSYCHOLOGICAL COMPETENCE (LITERACY) OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A BASIS OF THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A FUTURE TEACHER PDF
(Rus)
Busygina A.L.
Vol 9, No 1 (2012) Psychological factors of process of adaptation of students from ruralareas to higher education institution conditions PDF
(Rus)
Pachkolina E.N.
Vol 9, No 2 (2012) PSYCHOLOGICAL FACTORS OF STUDENTS TRAINING PROGRESS PDF
(Rus)
Lnogradskaya O.I.
Vol 9, No 1 (2012) Psychological peculiarities of the effectivenessof educational activity of studentsthe independent activity PDF
(Rus)
Lysenko Y.N.
Vol 18, No 3 (2021) Psychosemantic approach as the basis for the algorithmization technology of processing educational information PDF
(Rus)
Tsupikova E.V., Tsyguleva M.V.
Vol 13, No 3 (2016) Psycological aspects of time and space perception in literal text PDF
(Rus)
Kandrashkina O.O.
Vol 19, No 2 (2022) Purposefulness and spontaneity as properties of self-organization of thinking PDF
(Rus)
Dautov D.F., Belousova A.K.
Vol 4, No 1 (2007) PUTI POVYShENIYa EFFEKTIVNOSTI OBUChENIYa STUDENTOV GRAFIChESKIM DISTsIPLINAM V KOMP'YuTERIZIROVANNOY SREDE PDF
(Rus)
Moskaleva T.S., Sevost'yanova O.M.
Vol 9, No 1 (2012) Quality and demand in providing educational services passing the statecertification and accreditation university PDF
(Rus)
Denisova O.P.
Vol 12, No 3 (2015) QUALITY ASSESSMENT OF LEARNERS PROFICIENCY IN TERMS OF THE COMPETENCE APPROACH TO EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINE "PHYSICAL THERAPY AND MASSAGE") PDF
(Rus)
Reva A.V.
Vol 14, No 2 (2017) Quality check of pedagogical dough on the higher mathematics on a subject "theory of function of a complex variable" PDF
(Rus)
Limanova L.V.
Vol 13, No 1 (2016) Quality evaluation of learning math tests PDF
(Rus)
Ustinova I.G., Lazareva E.G.
Vol 9, No 2 (2012) QUALITY IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN EXPERT ACCOUNTANT ON THE BASIS OF MISTAKES PREVENTION OF AN EXPERT RESEARCH PDF
(Rus)
Korosteleva L.A.
Vol 11, No 3 (2014) QUALITY MANAGEMENTDESIGNOF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENTOF THE UNIVERSITY PDF
(Rus)
Sykhinin V.P., Gorshenina M.V.
Vol 9, No 2 (2012) RATING SYSTEM OF TRAINING EVALUATION AS A CONDITION FOR TRAINING PROGRESS OF A TECHNICAL STUDENT PDF
(Rus)
Borodina S.A., Yevdokimov M.A.
Vol 8, No 1 (2011) RATIONALE FOR COMBINED HEALTH-PROFESSIONAL COMPETENCE OF OPERATORS OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS PDF
(Rus)
Kardashevsky A.I.
Vol 3, No 2 (2006) Razrabotka spetsifikatsii ekzamenatsionnogo testa po fizike dlya studentov zaochnoy formy obucheniya PDF
(Rus)
Danilyuk I.A., Kosareva E.A.
Vol 7, No 3 (2010) RAZVITIE LIDERSKIKh KAChESTV STUDENChESKOY MOLODEZhI VO VNEUChEBNOY DEYaTEL'NOSTI PDF
(Rus)
Tarasova E.O.
Vol 3, No 1 (2006) RAZVITIE OBRAZOVANIYa ChEREZ INTEGRATsIYu OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY PDF
(Rus)
Ivashchenko A.I., Gusev V.A.
Vol 6, No 2 (2009) Razvitie tselevoy integrirovannoy podgotovki spetsialistov kak naibolee aktual'noy modeli obucheniya v usloviyakh krizisa PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Kuznetsova O.N., Bengina T.A.
Vol 8, No 2 (2011) Readiness for risk of cadets - the future operative employees PDF
(Rus)
Ogorodnikov A.V.
Vol 6, No 1 (2009) REALII I PROBLEMY AKTIVIZATsII UChEBNOY MOTIVATsII STUDENTOV PDF
(Rus)
Eremin A.S.
Vol 17, No 1 (2020) Realization of Yanus Korchak ideas in the scientific works of students of pedagogical universities PDF
(Rus)
Kochemasova L.A.
Vol 7, No 6 (2010) Realizatsiya printsipa individualizatsii v usloviyakh distantsionnogo obucheniya PDF
(Rus)
Gorshenina M.V., Firsova E.Y.
Vol 13, No 1 (2016) Recommended types of texts for bachelor degree foreign language syllabus on the basis of russian state standards for higher vocational education PDF
(Rus)
Krutskaya S.V., Nurtdinova L.R.
Vol 11, No 3 (2014) RECOMMENDED TYPES OF TEXTS FOR MASTERS-LEVEL FOREIGN LANGUAGE SYLLABUS ON THE BASIS OF RUSSIAN STATE STANDARDS FOR HIGHER VOCATIONAL EDUCATION PDF
(Rus)
Krutskaya S.V., Nurtdinova L.R.
Vol 18, No 3 (2021) Relationship between emotional sphere, tolerance of uncertainty and productive decision-making strategies PDF
(Rus)
Shestova M.A.
Vol 18, No 3 (2021) Relationship of personal projects and meaningful orientations in youth and adolescence PDF
(Rus)
Ryazantseva E.Y.
Vol 15, No 2 (2018) REMOTE STUDENT TRAINING OF STUDENTS OF THE EARLY DIVISION PDF
(Rus)
Sevostyanova O.M.
Vol 8, No 2 (2011) Remote training from the point of view of the system approach PDF
(Rus)
Gorshenina M.V., Firsova E.J.
Vol 8, No 2 (2011) Reseach activity: Metodology of scientific search PDF
(Rus)
Rudneva T.I.
Vol 13, No 2 (2016) Research of perceptive events in with use of semantic and psycholinguistic approach PDF
(Rus)
Dobrova V.V.
Vol 6, No 1 (2009) REShENIE ZADACh PO FIZIKE KAK SREDSTVO RAZVITIYa PROFESSIONAL'NOGO MYShLENIYa BUDUShchIKh INZhENEROV PDF
(Rus)
Chumak N.F.
Vol 16, No 1 (2019) Results analysis of the regional research competition for secondary school students using information and communications technology PDF
(Rus)
Kamaldinova Z.F., Kulikova N.V.
Vol 13, No 2 (2016) Results of research on the formation of students readiness to keep the professional ethics PDF
(Rus)
Ageyenko N.V.
Vol 5, No 2 (2008) REZUL'TATY PSIKhOLOGIChESKOGO TESTIROVANIYa UChAShchIKhSYaS TsEL'Yu FORMIROVANIYa PERSONIFITsIROVANNYKh MODELEY OBUChENIYa PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Titov B.A.
Vol 6, No 1 (2009) ROL' KVANTOVOY TEORII V FORMIROVANII SISTEMY ZNANIY STUDENTOV O FIZIChESKOM VZAIMODEYSTVII PDF
(Rus)
Ivanov S.A.
Vol 7, No 3 (2010) ROL' METODOLOGIChESKOGO PRINTsIPA SOOTVETSTVIYa V FORMIROVANII SISTEMY ZNANIY STUDENTOV O FIZIChESKIKh ZAKONAKh PDF
(Rus)
Ivanov S.A.
Vol 7, No 6 (2010) ROL' STUDENChESKOGO SAMOUPRAVLENIYa V RAZVITII KOMMUNIKATIVNYKh KAChESTV BUDUShchIKh SPETsIALISTOV PDF
(Rus)
Tarasova E.O., Kukushkina N.E., Mutigullin N.R.
Vol 12, No 3 (2015) ROLE AND PLACE OF LABORATORY AND RESEARCH EXPERIMENT IN A COMPETENCE PARADIGM OF PROFESSIONAL TRAINING OIL AND GAS PRODUCTION SPECIALISTS PDF
(Rus)
Popov D.V.
Vol 15, No 1 (2018) Role of consciousness formation methods and their application in class work with students of specialized higher educational institutions PDF
(Rus)
Igumnova O.V.
Vol 8, No 1 (2011) ROLE OF SOCIAL PHILOSOPHY AND AESTHETICS IN PEDAGOGICS PDF
(Rus)
Stepanov A.N.
Vol 10, No 1 (2013) ROLE-PLAY IN THE PROCESS OF TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION TO PR SPECIALISTS PDF
(Rus)
Stepanova E.S.
Vol 7, No 3 (2010) Samostoyatel'naya deyatel'nost' i kompetentnostnaya model' podgotovki spetsialistov avtomobil'nogo transporta PDF
(Rus)
Andryukhina T.N.
Vol 19, No 4 (2022) Scientific interpretations of discursive competence in teaching a foreign language to students of higher and secondary education PDF
(Rus)
Kozlova A.N.
Vol 18, No 1 (2021) Scientific mentoring in the educational practice of a student of a pedagogical university PDF
(Rus)
Kochemasova L.A.
Vol 14, No 4 (2017) Scientific substantiation of the essence of the principle of science in N.F. Sumtsov’s pedagogical heritage PDF
(Rus)
Kuzyoma T.B.
Vol 15, No 1 (2018) Scientific-methodical support of gifted teenagers in creative education PDF
(Rus)
Ryndak V.G., Mikhaleva E.S.
Vol 8, No 2 (2011) Self-organizing and modern synergetrics PDF
(Rus)
Klyachkina N.L.
Vol 10, No 1 (2013) SEMANTICS AND PSYCHOLOGY OF CONTRACTED FORMS OF VERBAL BEHAVIOR IN SPEECH PDF
(Rus)
Dobrova V.V.
Vol 15, No 3 (2018) Significance of the modular approach for independent work of students when studying grammar of a foreign language at non-language university PDF
(Rus)
Elagina Y.S., Oparina K.S.
Vol 10, No 2 (2013) SIGNIFICANT PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF STUDENTS – FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL PROCESSES OF OIL AND GAS PRODUCTION IN THE PROCESS OF PERFORMING OF LABORATORY WORKS PDF
(Rus)
Popov D.V.
Vol 12, No 1 (2015) SIMULATION OF THE PROCESS OF RESEARCH COMPETENCIES FORMATION OF TECHNICAL UNIVERSITIES STUDENTS PDF
(Rus)
Il'mushkin G.M., Il'mushkin A.G.
Vol 4, No 2 (2007) SINERGETIChESKAYa SREDA V INDIVIDUAL'NO KORREKTIRUEMOY TEKhNOLOGII OBUChENIYa S ISPOL'ZOVANIEM POZNAVATEL'NO-DEYaTEL'NOSTNOY MATRITsY PDF
(Rus)
Ryabinova E.N.
Vol 4, No 1 (2007) Sinergeticheskiy podkhod k sisteme obucheniya inostrannym yazykam PDF
(Rus)
Belenkova Y.S.
Vol 7, No 3 (2010) SISTEMA FORMIROVANIYa ZDOROV'ESBEREGAYuShchIKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV - BUDUShchIKh OPERATOROV SLOZhNYKh TEKhNIChESKIKh SISTEM PDF
(Rus)
Kardashevskiy A.I.
Vol 6, No 2 (2009) SISTEMA VOSPITATEL'NOGO VOZDEYSTVIYa V VUZE KAK FAKTOR FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NOY IDENTIChNOSTI STUDENTOV PDF
(Rus)
Rudneva E.N.
Vol 7, No 3 (2010) SISTEMATIZATsIYa KOGNITIVNYKh OPERATsIY PDF
(Rus)
Gilev A.A.
Vol 4, No 2 (2007) SISTEMNO-STILEVOY METOD KAK OSNOVA DIAGNOSTIKI PROFESSIONAL'NYKh SPOSOBNOSTEY LIChNOSTI BUDUShchEGO PEDAGOGA PDF
(Rus)
Kurina B.A., Davidyuk O.C.
Vol 4, No 1 (2007) SISTEMNYY PODKhOD K FORMIROVANIYu PROFESSIONAL'NO-EKOLOGIChESKOY KOMPETENTNOSTI STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV, OBUChAYuShchIKhSYa PO NAPRAVLENIYu «TRUBOPROVODNYY TRANSPORT NEFTI I NEFTEPRODUKTOV» PDF
(Rus)
Bagdasarova Y.A.
Vol 7, No 6 (2010) SKVOZNAYa KOMP'YuTERNAYa PODGOTOVKA STUDENTOVMAShINOSTROITEL'NOGO PROFILYa PDF
(Rus)
Denisenko A.F., Gasparova L.B.
Vol 19, No 4 (2022) Smart-recycling technology for construction waste in furniture design training PDF
(Rus)
Zhdanova N.S., Ekaterinushkina A.V., Antonenko J.S.
Vol 9, No 2 (2012) SOCIAL AND AESTHETIC VALUE OF PHILOSOPHICAL DIDACTICS PDF
(Rus)
Stepanov A.N.
Vol 12, No 4 (2015) Social interest of A.Adler and children somatic health PDF
(Rus)
Gudzovskaya A.A., Sanin A.A.
Vol 9, No 1 (2012) Social philosophy: The didactic and aesthetic aspects PDF
(Rus)
Stepanov A.N.
601 - 700 of 997 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies