PREDASPIRANTSKAYa PODGOTOVKA STUDENTOV, MAGISTRANTOV, SPETsIALISTOV PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY I OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY - PDF (Russian)


Copyright (c) 1970 Kostyleva I.B., Mikhel'kevich V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies