Author Details

Mikhel'kevich, V N

Issue Section Title File
Vol 3, No 2 (2006) Articles Proektirovanie i realizatsiya soderzhaniya i tekhnologii obucheniya KURSU VYSShEY MATEMATIKI DLYa STUDENTOV SPETsIAL'NOSTI «SVYaZI S OBShchESTVENNOST'Yu» PDF
(Rus)
Vol 3, No 1 (2006) Articles PROEKTIROVANIE KOMPETENTNOSTNOY MODELI MATEMATIChESKOY PODGOTOVKI SPETsIALISTOV PO SVYaZYaM S OBShchESTVENNOST'Yu KAK PEDAGOGIChESKAYa PROBLEMA PDF
(Rus)
Vol 4, No 2 (2007) Articles METODOLOGIChESKIE PRINTsIPY I PRIEMY NAGLYaDNO-MODEL'NOGO OBUChENIYa STUDENTOV VYSShEY MATEMATIKE PDF
(Rus)
Vol 5, No 1 (2008) Articles FORMIROVANIE BAZOVYKh PROFESSIONAL'NYKh MATEMATIChESKIKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV SPETsIAL'NOSTI «SVYaZI S OBShchESTVENNOST'Yu» V PROTsESSE REShENIYa MATEMATIChESKIKh GUMANITARNO-KUL'TUROLOGIChESKIKh ZADACh PDF
(Rus)
Vol 4, No 1 (2007) Articles OSOBENNOSTI SEMANTIChESKIKh POLEY, FORMIRUEMYKh U STUDENTOV PRI IZUChENII KURSA OBShchEY FIZIKI PDF
(Rus)
Vol 3, No 1 (2006) Articles FORMIROVANIE PROEKTNOY KUL'TURY STUDENTOV TEKhNIChESKOGO VUZA V PROTsESSE OBUChENIYa INOSTRANNOMU YaZYKU PDF
(Rus)
Vol 5, No 2 (2008) Articles SPETsKURS «FUNKTsIONAL'NAYa SPETsIALIZATsIYa INZhENERNOGO TRUDA» DLYa STUDENTOV ELEKTROTEKhNIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY TEKhNIChESKOGO UNIVERSITETA PDF
(Rus)
Vol 4, No 2 (2007) Articles KOMPETENTNOSTNAYa FUNKTsIONAL'NO ORIENTIROVANNAYa PROFESSIONAL'NAYa PODGOTOVKA INZhENEROV V SISTEME DVUKhUROVNEVOGO VYSShEGO OBRAZOVANIYa PDF
(Rus)
Vol 5, No 2 (2008) Articles VLIYaNIE NAUChNO-TEKhNIChESKOGO TVORChESTVANA KAChESTVO PODGOTOVKI SPETsIALISTOV PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2006) Articles FORMIROVANIE KUL'TURY STUDENTOV TEKhNIChESKOGO VUZA V PROTsESSE OBUChENIYa INOSTRANNOMU YaZYKU PDF
(Rus)
Vol 4, No 1 (2007) Articles ORGANIZATsIONNO-METODIChESKIE OSNOVY INTEGRATsIIUNIVERSITETA S PROMYShLENNYMI PREDPRIYaTIYaMI PO TRUDOUSTROYSTVU VYPUSKNIKOV PDF
(Rus)
Vol 3, No 2 (2006) Articles TOVARNYY ZNAK V SISTEME BRENDINGA OBRAZOVATEL'NYKh TEKhNOLOGIY PDF
(Rus)
Vol 6, No 2 (2009) Articles SODERZhANIE I METODIKA PREPODAVANIYa SPETsKURSA «FORMIROVANIE ZDOROV'ESBEREGAYuShchIKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV - BUDUShchIKh OPERATOROV SLOZhNYKh TEKhNIChESKIKh SISTEM» PDF
(Rus)
Vol 6, No 2 (2009) Articles INFORMATsIONNO-DIDAKTIChESKIY INSTRUMENTARIY FORMIROVANIYa U STUDENTOV TVORChESKOGO MYShLENIYa I PROFESSIONAL'NYKh NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKIKh KOMPETENTsIY PDF
(Rus)
Vol 6, No 1 (2009) Articles PROBLEMY AKTIVIZATsII TVORChESKOY DEYaTEL'NOSTI ASPIRANTOV PO SOZDANIYu OB\"EKTOV INTELLEKTUAL'NOY SOBSTVENNOSTI PDF
(Rus)
Vol 7, No 3 (2010) Articles NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKAYa RABOTA STUDENTOV - RESURSPOVYShENIYa KAChESTVA PODGOTOVKI SPETsIALISTOV DLYa VYSOKOTEKhNOLOGIChNYKh PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY PDF
(Rus)
Vol 7, No 3 (2010) Articles PEDAGOGIChESKAYa SISTEMA FORMIROVANIYa PROFESSIONAL'NYKh INZhENERNO-GRAFIChESKIKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV MAShINOSTROITEL'NOGO PROFILYa V PROTsESSE IKh OBUChENIYa KOMP'YuTERNOY GRAFIKE PDF
(Rus)
Vol 7, No 6 (2010) Articles PREDASPIRANTSKAYa PODGOTOVKA STUDENTOV, MAGISTRANTOV, SPETsIALISTOV PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY I OBRAZOVATEL'NYKh UChREZhDENIY PDF
(Rus)
Vol 7, No 6 (2010) Articles METODY I SREDSTVA IZMERENIYa UROVNEY SFORMIROVANNOSTI FUNKTsIONAL'NO-PROFESSIONAL'NYKh KOMPETENTsIY U VYPUSKNIKOV TEKhNIChESKIKh VUZOV PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies