SODERZhANIE I METODIKA PREPODAVANIYa SPETsKURSA «FORMIROVANIE ZDOROV'ESBEREGAYuShchIKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV - BUDUShchIKh OPERATOROV SLOZhNYKh TEKhNIChESKIKh SISTEM» - PDF (Russian)


Copyright (c) 2009 Kardashevskiy A.I., Mikhel'kevich V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies