FORMIROVANIE BAZOVYKh PROFESSIONAL'NYKh MATEMATIChESKIKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV SPETsIAL'NOSTI «SVYaZI S OBShchESTVENNOST'Yu» V PROTsESSE REShENIYa MATEMATIChESKIKh GUMANITARNO-KUL'TUROLOGIChESKIKh ZADACh - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Afanas'eva S.G., Mikhel'kevich V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies