ORGANIZATsIONNO-METODIChESKIE OSNOVY INTEGRATsIIUNIVERSITETA S PROMYShLENNYMI PREDPRIYaTIYaMI PO TRUDOUSTROYSTVU VYPUSKNIKOV - PDF (Russian)


Copyright (c) 2007 Nikiforova S.V., Mikhel'kevich V.N.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies