NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKAYa RABOTA STUDENTOV - RESURSPOVYShENIYa KAChESTVA PODGOTOVKI SPETsIALISTOV DLYa VYSOKOTEKhNOLOGIChNYKh PROMYShLENNYKh PREDPRIYaTIY - PDF (Russian)


Copyright (c) 2010 Kostyleva I.B., Mikhel'kevich V.N., Starodubtseva E.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies