TENDENTsIYa INTERNATsIONALIZATsII VYSShEGO OBRAZOVANIYa: FORMIROVANIE AKADEMIChESKOY MOBIL'NOSTI STUDENTOV - PDF (Russian)


Copyright (c) 1970 Kuznetsova I.G., Kalmykova O.Y., Sukhankina N.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies