FORMIROVANIE BAZOVYKh PROFESSIONAL'NO-EKOLOGIChESKIKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV SPETsIAL'NOSTI «PROEKTIROVANIE, SOORUZhENIE I EKSPLUATATsIYa GAZONEFTEPROVODOV I GAZONEFTEKhRANILIShch» - PDF (Russian)


Copyright (c) 1970 Bagdasarova Y.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies