ANALIZ «BAR'EROV» V PEDAGOGIChESKOY DEYaTEL'NOSTI PREPODAVATELYa VUZA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2010 Solovova N.V., Kalmykova O.Y., Lavrent'eva O.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies