EVOLYuTsIONNO-DEYaTEL'NOSTNAYa TEKhNOLOGIYa PROFESSIONAL'NOGO OBRAZOVANIYa I MEZhKUL'TURNYE KOMMUNIKATsII INFORMATsIONNOGO OBShchESTVA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2010 Mel'nik N.M., Nesterenko V.M.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies