TEORETIKO-METODOLOGIChESKIE I SODERZhATEL'NYE ASPEKTY DUKhOVNOGO RAZVITIYa LIChNOSTI KAK OSNOVA POSTROENIYa UChEBNO-VOSPITATEL'NOGO PROTsESSA V VUZE - PDF (Russian)


Copyright (c) 2010 Klyachkina N.L.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies