DIDAKTIChESKAYa SISTEMA FORMIROVANIYa GOTOVNOSTI K SOZDANIYu OB\"EKTOV INTELLEKTUAL'NOY SOBSTVENNOSTI U STUDENTOV TEKhNIChESKIKh VUZOV - PDF (Russian)


Copyright (c) 2014 Mikhelkevich V.N., Kravtsov P.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies