ANALIZ PROBLEM OBUChENIYa, SVYaZANNYKh S VNEDRENIEM OSNOVNYKh ELEMENTOV ADAPTIVNOY SISTEMY INDIVIDUALIZATsII OBUChENIYa OBShchEY I NEORGANIChESKOY KhIMII V UChEBNYY PROTsESS TEKhNIChESKOGO VUZA - PDF (Russian)


Copyright (c) 2008 Kalmykova O.Y., Kostyleva I.B., Lavrent'eva O.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies