ZNAChENIE KURSA «BEZOPASNOST' PRODOVOL'STVENNOGO SYR'Ya I PRODUKTOV PITANIYa» V FORMIROVANII EKOLOGIChESKIKh KOMPETENTsIY STUDENTOV TEKhNOLOGIChESKIKh VUZOV PO SPETsIAL'NOSTYaM OBShchESTVENNOGO PITANIYa - PDF (Russian)


Copyright (c) 2007 Gureeva E.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies