Browse Title Index

Issue Title File
Vol 12, No 1 (2015) SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A SOCIALLY ACTIVE STUDENT OF A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTE PDF
(Rus)
Tarasova E.O., Yuriev K.V.
Vol 13, No 4 (2016) Socio-cultural competence in modern educational paradigm PDF
(Rus)
Kuzovenkova K.O.
Vol 10, No 1 (2013) SOCIOLOGICAL RESEACH OF THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION PDF
(Rus)
Strekalova N.B.
Vol 15, No 1 (2018) Socio-psychological climate of pedagogical collectives of higher educational institutions and innovative readiness in the conditions of modernization of education PDF
(Rus)
Avakyan I.B.
Vol 19, No 1 (2022) Socio-psychological research of value orientations of students PDF
(Rus)
Chernyshova E.L., Ivanov D.V., Roschupkina E.I.
Vol 5, No 2 (2008) Soderzhanie i kompetentnostnaya tekhnologiya obucheniya osnovam religiovedeniya studentov - budushchikh spetsialistov po svyazyam s obshchestvennost'yu PDF
(Rus)
Gridina V.V.
Vol 6, No 2 (2009) SODERZhANIE I METODIKA PREPODAVANIYa SPETsKURSA «FORMIROVANIE ZDOROV'ESBEREGAYuShchIKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV - BUDUShchIKh OPERATOROV SLOZhNYKh TEKhNIChESKIKh SISTEM» PDF
(Rus)
Kardashevskiy A.I., Mikhel'kevich V.N.
Vol 19, No 4 (2022) Soft skills as key competences for successful employability of graduate students PDF
(Eng)
Kuregyan A.L., Khusainova M.A.
Vol 11, No 2 (2014) SOME ASPECTS OF ELETROSTATICS LAW STUDY IN FORMS OF CORRESPONDENCE TO THEORETICAL MODELS OF DIFFERENT DEGREES OF IDEALIZATION PDF
(Rus)
Ivanov S.A.
Vol 9, No 2 (2012) SOME HUMANISTIC BASES OF DIVERSITY AND IDENTITY IN INTERCULTURAL COMMUNICATION PDF
(Rus)
Nesterenko V.M., Ionesov V.I.
Vol 14, No 2 (2017) Some problems concerning conceptualization of the world by means of natural language PDF
(Rus)
Zhuravlyov A.P.
Vol 11, No 4 (2014) SONG DISCOURSE IN FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT PDF
(Rus)
Filonenko T.A.
Vol 13, No 4 (2016) Song-singing as a productive form of activity at foreign language classes at higher educational establishments PDF
(Rus)
Krivochkina M.Y.
Vol 3, No 1 (2006) SOTsIAL'NO-PEDAGOGIChESKIE ASPEKTY FORMIROVANIYa MUZYKAL'NOY KUL'TURY V SREDNEM POVOLZh'E V GODY VELIKOY OTEChESTVENNOY VOYNY PDF
(Rus)
Tuzova O.V.
Vol 11, No 3 (2014) SOTsIAL'NYE I EKOLOGIChESKIE VZAIMODEYSTVIYa V KUL'TURNOM PROTsESSE PDF
(Rus)
Ionesov V.I.
Vol 19, No 3 (2022) Sources of psychological and emotional discomfort of students and methodological ways to overcome it PDF
(Rus)
Maksimyuk E.V.
Vol 6, No 1 (2009) SOVERShENSTVOVANIE TEKhNOLOGIY OBUChENIYa INOSTRANNOMU YaZYKU STUDENTOV INZhENERNYKh VUZOV S ISPOL'ZOVANIEM SREDSTV KOMP'YuTERNOY PODDERZhKI PDF
(Rus)
Alekhina I.V.
Vol 3, No 2 (2006) SOVERShENSTVOVANIE UChEBNO-POZNAVATEL'NOY DEYaTEL'NOSTI STUDENTOV TEKhNIChESKOGO UNIVERSITETA PDF
(Rus)
Kochetova T.N.
Vol 7, No 6 (2010) SOZDANIE BAZ DANNYKh PO TEKhNIChESKIM DISTsIPLINAM S Ispol'zovanieM resursov elektronnykh bibliotek PDF
(Rus)
Shimarov A.I.
Vol 12, No 1 (2015) SPECIAL ASPECTS OF ANALYTICAL CHEMISTRY COURSE CONTENT OF WOULD-BE CHEMISTRY TEACHERS TRAINING IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Sukhankina N.V.
Vol 15, No 2 (2018) Specific features of development of complex-structural model of formation of meaning of life personal strategies in conditions of the armed conflict PDF
(Rus)
Ryadinskaya E.N.
Vol 15, No 1 (2018) Specific of organization of in-plant training process of enterprise workers PDF
(Rus)
Borisova O.N., Sizintseva N.A.
Vol 8, No 2 (2011) Specificity of professional law enforcement officers in the areas of current conditions PDF
(Rus)
Torosyan R.A.
Vol 10, No 1 (2013) SPECIFICS OF MANAGERS’ PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE PRODUCTION SPHERE PDF
(Rus)
Firsova E.J.
Vol 12, No 3 (2015) SPECIFICS OF MATHEMATICS EDUCATION FUTURE ENGINEERS NUCLEAR INDUSTRY PDF
(Rus)
Il’mushkin G.M., Minshin M.M.
Vol 10, No 1 (2013) SPECIFICS OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION MANAGERS PDF
(Rus)
Mishina A.N.
Vol 10, No 1 (2013) SPECIFICS OF STUDENTS’ ADAPTATION TO LEANING IN THE UNIVERSITY PDF
(Rus)
Tarasova E.O.
Vol 11, No 4 (2014) SPECIFITY OF EDUCATORS’ ACTIVITY IN EDUCATIONAL PROGRAMMS DESIGNING PDF
(Rus)
Orlova G.M., Gulina S.A.
Vol 7, No 6 (2010) Spetsifika formirovaniya lingvisticheskoy kompetentnosti studentov PDF
(Rus)
Il'mushkin G.M., Piskunova E.N.
Vol 5, No 2 (2008) SPETsKURS «FUNKTsIONAL'NAYa SPETsIALIZATsIYa INZhENERNOGO TRUDA» DLYa STUDENTOV ELEKTROTEKhNIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY TEKhNIChESKOGO UNIVERSITETA PDF
(Rus)
Mikhel'kevich V.N., Nikiforova S.V.
Vol 12, No 2 (2015) SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE FUTURE OFFICERS OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN THE PROCESS OF THEIR PROFESSIONAL TRAINING PDF
(Rus)
Timofeeva E.A.
Vol 15, No 3 (2018) Sports skills in martial arts PDF
(Rus)
Yusupova O.V., Voronin A.D.
Vol 3, No 1 (2006) SREDSTVA FORMIROVANIYa SVOBOD PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI PDF
(Rus)
Nesterenko V.M., Mel'nik N.M.
Vol 3, No 2 (2006) Stanovlenie professional'noy napravlennosti studentov inzhenerno-pedagogicheskikh spetsial'nostey PDF
(Rus)
L'nogradskaya O.I.
Vol 10, No 1 (2013) STATISTICAL ANALYSIS OF STUDENTS’ ACADEMIC ACTIVITIES IN THE PROCESS OF INDEPENDENT STUDY OF SOME SECTIONS OF ADVANCED MATHEMATICS PDF
(Rus)
Pavlova I.N., Yevdokimov M.A.
Vol 12, No 3 (2015) STATISTICAL PROCESSING OF RESULTS OF TESTING OF STUDENTS PDF
(Rus)
Gumennikova Y.V., Ryabinova E.N., Chernitsina R.N.
Vol 15, No 4 (2018) Status of the profession of a teacher as a resource for increasing professional satisfaction PDF
(Rus)
Krasnoshlykova O.G., Shefer I.V., Sadretdinova M.V., Borodkina E.V.
Vol 11, No 1 (2014) STEREOTYPES IN THE CONTEST OF INTERCULTURAL COMMUNICATION PDF
(Rus)
Banartseva A.V., Karpeyeva R.S.
Vol 9, No 2 (2012) STRATEGIC BEHAVIOUR IN BUSINESS COMMUNICATION OF MANAGERS PDF
(Rus)
Gorelova A.V.
Vol 18, No 4 (2021) Strategies of planning online scientific projects for blind and visually impaired students PDF
(Rus)
Gradaleva E.A., Houston M.
Vol 11, No 2 (2014) STRESS FACTORS AND TECHNIQUES OF OVERCOMING PDF
(Rus)
Klyachkina N.L.
Vol 17, No 4 (2020) Structural and content characteristics of innovative pedagogical system PDF
(Rus)
Rykov S.L.
Vol 12, No 4 (2015) Structural and functional model of project skills development of students in the corporate educational cooperation PDF
(Rus)
Yelizarova E.A., Dobrova V.V.
Vol 13, No 1 (2016) Structural and semantic forms of verbal behavior in cross-cultural communication PDF
(Rus)
Dobrova V.V., Sysueva I.G.
Vol 16, No 3 (2019) Structural components of readiness of students of non-linguistic faculties for the realization of intercultural communication PDF
(Rus)
Morozkina L.G.
Vol 9, No 1 (2012) Structure of a complexity index of a test physic problemin the Rasch model PDF
(Rus)
Gilev A.A., Pashin A.V.
Vol 12, No 2 (2015) STRUCTURING OF EDUCATIONAL MATERIAL IN PHYSICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Tyutyaev A.V.
Vol 7, No 6 (2010) STRUKTURA KLASTERA KOGNITIVNYKh KOMPETENTsIY PDF
(Rus)
Gilev A.A.
Vol 3, No 1 (2006) STRUKTURIROVANIE I PLANIROVANIE UChEBNOGO MATERIALA NA OSNOVE STATISTIChESKOGO ANALIZA PDF
(Rus)
Evdokimov M.A., Stel'makh Y.G.
Vol 13, No 3 (2016) Students and staff language competence improving as a main condition of education internationalizaion PDF
(Rus)
Paloiko L.V., Saraeva D.A.
Vol 9, No 2 (2012) STUDENTS PROFESSIONAL COMPETENCES FORMING ON THE BASES OF ELECTROTECHNICAL DISCIPLINE INTEGRATION PDF
(Rus)
Filimonova O.V.
Vol 18, No 3 (2021) Students ‘view on distance education PDF
(Rus)
Maksimyuk E.V.
Vol 18, No 1 (2021) Students‘ attitudes in the perception of broadcast advertising meanings PDF
(Rus)
Belousova E.E.
Vol 3, No 2 (2006) STUDENT-ZAOChNIK: KTO ON? PDF
(Rus)
Evdokimov M.A.
Vol 17, No 4 (2020) Study of psychological time dynamics at the age of youth PDF
(Rus)
Volokhova V.I., Koshenova M.I., Shabanov D.M.
Vol 12, No 1 (2015) STUDYING OF FORMATION OF PATRIOTIC QUALITIES OF STUDENTS OF A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTE PDF
(Rus)
Larushkina N.E., Larushkina E.S.
Vol 4, No 2 (2007) SUShchNOST' I STRUKTURA PROFESSIONAL'NOY KOMPETENTNOSTI SPETsIALISTA V SFERE STRATEGIChESKOGO UPRAVLENIYa PROMYShLENNYM PREDPRIYaTIEM PDF
(Rus)
Il'mushkin A.G.
Vol 14, No 3 (2017) Synergetic effects of interdisciplinary integratio in ecologi-geographical scientific and methodical works of professor Ilgizar Timergalievich Gaisin PDF
(Rus)
Mikhelkevich V.N., Chekanushkina E.N., Tymoschuk N.A.
Vol 11, No 1 (2014) SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS IN SOCIAL WORK IN COOPERATION WITH THE PRINCIPLES OF SOCIAL ASSISTANCE PDF
(Rus)
Strelnikova V.N.
Vol 11, No 3 (2014) SYSTEMATIC AND ACTIVITY APPROACH TO THE DEVELOPMENT AND FORMATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCIES AND PERSONAL PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES PDF
(Rus)
Mikhelkevich V.N., Popov D.V.
Vol 12, No 3 (2015) SYSTEMIC GENERATION OF SOLVING NECESSARY PROFESSIONAL THE TASKS PDF
(Rus)
Nesterenko V.M.
Vol 19, No 4 (2022) Teaching a foreign language at technical university according to the blended learning model in LMS «English Patient» PDF
(Rus)
Shirokolobova A.G., Shirokolobov G.V.
Vol 19, No 3 (2022) Teaching activity in the digital environment of the university PDF
(Eng)
Selezneva M.V., Aksenova V.Y.
Vol 15, No 3 (2018) Teaching English following learner-based model PDF
(Rus)
Kashina E.G., Rudneva T.I.
Vol 16, No 3 (2019) Teaching english for professional purposes: methodological and organizational issues PDF
(Rus)
Burenina N.V.
Vol 10, No 1 (2013) TEACHING ENGLISH GRAMMAR IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY PDF
(Rus)
Simakova S.M.
Vol 12, No 2 (2015) TEACHING FUTURE PR-SPECIALISTS INTERCULTURAL AND BUSINESS COMMUNICATIONS USING ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE AND DOCUMENTS PDF
(Rus)
Karbasova O.V.
Vol 10, No 2 (2013) TEACHING OF FOREIGN PROFESSIONAL-ORIENTED READING OF NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOL STUDENTS PDF
(Rus)
Krutskaya S.V., Kovalevskaya E.A.
Vol 15, No 4 (2018) Teaching presentation skills in English language classes PDF
(Rus)
Valleva E.E., Polukhina M.O.
Vol 12, No 4 (2015) Teaching psycholinguistics as a method of professional competence development of medical psychologists PDF
(Rus)
Sloeva E.A., Pryadilnikova N.V., Boklin A.A.
Vol 17, No 2 (2020) Teaching Russian students to analyze the syntactic structure of sentences in modern Chinese (Mandarin) PDF
(Rus)
Skvortsov A.V., Malykh O.A.
Vol 11, No 1 (2014) TECHNOLOGY OF THE ORGANIZATION OF MEASURABILITY OF KNOWLEDGE AND THE CREATED COMPETENCES WHEN STUDYING HISTORY PDF
(Rus)
Ryabinova E.N., Voloshina O.B., Tarabrina T.B.
Vol 3, No 1 (2006) TEKhNIChESKIY UNIVERSITET - TsENTR TRANSFERTA INNOVATsIONNYKh TEKhNOLOGIY PDF
(Rus)
Mel'nik N.M., Nesterenko V.M.
Vol 5, No 2 (2008) TEKhNOLOGIYa FORMIROVANIYa EKOLOGIChESKOY KOMPETENTNOSTI INZhENEROV OBShchESTVENNOGO PITANIYa PDF
(Rus)
Gureeva E.G.
Vol 7, No 3 (2010) TEKhNOLOGIYa FORMIROVANIYa PREDMETNYKh PROFESSIONAL'NO ZNAChIMYKh KOMPETENTsIY U STUDENTOV NEFTETEKhNOLOGIChESKIKh SPETsIAL'NOSTEY V PROTsESSE OBUChENIYa FIZIKE PDF
(Rus)
Dubas E.V.
Vol 7, No 6 (2010) TENDENTsIYa INTERNATsIONALIZATsII VYSShEGO OBRAZOVANIYa: FORMIROVANIE AKADEMIChESKOY MOBIL'NOSTI STUDENTOV PDF
(Rus)
Kuznetsova I.G., Kalmykova O.Y., Sukhankina N.V.
Vol 7, No 6 (2010) Teoreticheskaya model' formirovaniya zdorov'esberegayushchikh professional'no znachimykh kompetentsiy u studentov - budushchikh operatorov slozhnykh tekhnicheskikh sistem PDF
(Rus)
Kardashevskiy A.I.
Vol 3, No 2 (2006) TEORETIChESKIE OSNOVY NAUChNO-TEKhNIChESKOGO TVORChESTVA PDF
(Rus)
Mavrin B.M.
Vol 7, No 3 (2010) TEORETIKO-METODOLOGIChESKIE I SODERZhATEL'NYE ASPEKTY DUKhOVNOGO RAZVITIYa LIChNOSTI KAK OSNOVA POSTROENIYa UChEBNO-VOSPITATEL'NOGO PROTsESSA V VUZE PDF
(Rus)
Klyachkina N.L.
Vol 12, No 4 (2015) Textbook in the context of modern educational technology PDF
(Rus)
Pryadilnikova N.V., Deptsova T.Y., Nechitailo A.A.
Vol 12, No 3 (2015) THE ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACH TEACHER TRAINING UNIVERSITY STUDENTS TO THE COMPETENT DECISION OF THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL TASKS PDF
(Rus)
Buldasheva O.V.
Vol 12, No 2 (2015) THE ANALYSIS OF QUALITY OF DOUGH FROM A COURSE OF THE HIGHER MATHEMATICS ON THE SUBJECT "LINEAR ALGEBRA, ANALYTICAL GEOMETRY" PDF
(Rus)
Limanova L.V., Muratova L.A.
Vol 14, No 4 (2017) The analysis of reliability of pedagogical test of a course of mathematics on the subject "Ranks" PDF
(Rus)
Limanova L.V.
Vol 10, No 2 (2013) THE ANALYSIS OF SUBJECT WEBSITES IN THE LEARNING OF HIGHER MATHEMATICS COURSES PDF
(Rus)
Mazurenko Е.В., Evdokimov М.А.
Vol 16, No 1 (2019) The analysis of the "Theory of functions of the complex variable" test with attraction of models Russia and Birnbaum PDF
(Rus)
Muratova L.A.
Vol 11, No 1 (2014) THE BEHAVIORAL DEVIATIONS IN THE PROCESS OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN THE CONDITIONS OF ETHNIC DEPRIVATION PDF
(Rus)
Dvoinikova E.Y.
Vol 14, No 1 (2017) The building of the educational course «the theory of graphs» for the bachelors of the mathematical department PDF
(Rus)
Sukhan I.V.
Vol 16, No 2 (2019) The change in the level of responsibility in the rehabilitation process of persons suffering from drug addiction PDF
(Rus)
Serezhko T.A., Volobueva N.M.
Vol 11, No 3 (2014) THE CHARACTERISTIC FEATURES OF THE TRAINING OF SPECIALISTS FOR THE PROFESSIONAL INFORMATION-ANALYTICAL AND ACADEMIC RESEARCH ACTIVITIES IN A TECHNICAL UNIVERSITY PDF
(Rus)
Baikina N.V., Mihelkevich V.N., Livshits M.Y.
Vol 14, No 1 (2017) The communicative approach to teaching a foreign language PDF
(Rus)
Banartseva A.V.
Vol 8, No 2 (2011) The competence-based approach in the teaching of "History of Public Administration in Russia" PDF
(Rus)
Tatarenkova N.A.
Vol 14, No 3 (2017) The competition of scientific and technical literature translators as the way of translation competence formation of students studying at electrical engineering department of Samara State Technical University is considered PDF
(Rus)
Kyuregyan A.L., Rybalchik O.A.
Vol 10, No 2 (2013) THE COMPLIANCE OF EXPECTATIONS OF THE STATE, STUDENTS AND EMPLOYERS FROM ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE COMPETENCES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION’ GRADUATES PDF
(Rus)
Ran N.A.
Vol 12, No 3 (2015) THE CONCEPT AND NATURE OF THE FUTURE MANAGERS COMMUNICATIVE-STRATEGIC BEHAVIOR PDF
(Rus)
Levchenko V.V., Gorelova A.V.
Vol 16, No 2 (2019) The concept of the notion “pupil’s success in the process of sports training” PDF
(Rus)
Voronin A.D.
Vol 19, No 4 (2022) The concept of the “pedagogical event” in educational discourse PDF
(Eng)
Dobrova V.V.
Vol 10, No 2 (2013) THE CONCEPTS OF WAR AND PEACE IN HUMANITIES: SOME POSSIBLE INTERPRETATIONS PDF
(Rus)
Ionesov V.I.
Vol 17, No 4 (2020) The consciousness of schoolchildren and giftedness PDF
(Rus)
Proskurina A.A.
Vol 13, No 2 (2016) The contribution of p.v. alabin into the development of education and culture in the vyatka province PDF
(Rus)
Pomelov V.B.
Vol 8, No 1 (2011) THE CORRECTION OF A PERSON PSYCHOSOCIAL ADAPTATION TYPE PDF
(Rus)
Dvoinikova E.Y.
701 - 800 of 997 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies